Formand

Bent Christiansen

Fyrparken 428

6710 Esbjerg V

Tlf.: 5042 7239

E-mail: bentchristiansen8@gmail.com

Næstformand/BAT60+

Søren Andersen

Hovedgaden 25

6800 Varde

Tlf.: 2425 8148

E-mail: soeren.dgibordtennis@turbopost.dk

Kasserer/BAT60+

Svend B. Hansen

Slotsvangen 2A

6800 Varde

Tlf.: 2141 1789

E-mail: svend.b@live.dk

 

Sekretær

Mads Obling Rasmussen

Hyldehaven 104

6800 Varde

Tlf.: 4020 2555

Medlemskontakt

Ivan Schultz-Hjul

Gyvellunden 69

6800 Varde

Tlf.: 6088 8864

Bordtennis Varde er startet i foråret 2017.

Foreningen er startet af en flok forældre og

ildsjæle, der tænkte, at det var for galt, at

man ikke kunne spille bordtennis i Varde.

 

Vedtægter

 

Vedtægter for foreningen ’Bordtennis Varde’

§ 1: Navn og hjemsted

Foreningen Bordtennis Varde har hjemsted i Varde Kommune.

Foreningen er medlem af DGI samt Dansk Bordtennis Union under Danmarks Idræts-Forbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2: Formål

Foreningens formål er at fremme bordtennissporten i området. 

Som medlem forpligter man sig ”kun” til at møde op med godt humør og høj kampgejst. Vi forventer, at medlemmer deltager seriøst i træningen, så vi kan opretholde et levende og lærende træningsmiljø. Ligeledes vægtes fair-play og godt kammeratskab højt.

§ 3: Medlemskab

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 7 år. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse af et medlem (eksempelvis hvis pågældende ikke skønnes at kunne leve op til foreningens formål eller er i restance til en anden forening under DIF).

§ 4: Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til bestyrelsen.

Indmeldelsen er bindende for mindst en sæson, dog er der en prøvetid på 14 dage.

§ 5: Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til udgangen af en sæson.

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 6: Kontingent

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7: Restance

Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste. Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.

Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller eksklusion.

§ 8: Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at dette sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9: Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. For medlemmer under 16 år kan en værge træde i stedet herfor.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med skriftlig meddelelse direkte til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden samt eventuelle indkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10: Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.        Valg af dirigent og referent.

2.        Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.

3.        Forelæggelse af regnskab for den forløbne sæson.

4.        Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

5.        Fastsættelse af kontingent.

6.        Behandling af indkomne forslag.

7.        Valg af bestyrelse.

8.        Valg af suppleant(er) til bestyrelsen.

9.        Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.      Eventuelt.

§ 11: Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet jf. § 17 og § 18.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer (eller værger for medlemmer), der er fyldt 16 år og har stemmeret jf. § 9. For at kunne blive valgt til formand og kasserer skal man dog være fyldt 18 år. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13: Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og 1-3 menige medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsessuppleant(er) vælges for 1 år ad gangen.

§ 14: Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden. Bestyrelsen kan bemyndige kassereren til at disponere i fornødent omfang vedrørende daglig drift af foreningen.

Ved økonomiske dispositioner over kr. 8.000,- kræves dog godkendelse af formanden og kassereren i foreningen.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 15: Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 16: Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant jf. § 10.

Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17: Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18: Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.

Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.

 

Varde, 4. oktober 2019