Formand

Søren Andersen

Nørrevold 6, st.tv.

6800 Varde

Tlf.: 2425 8148

E-mail: soeren.dgibordtennis@turbopost.dk

Næstformand

Ivan Schultz-Hjul

Gyvellunden 69

6800 Varde

Tlf.:6088 8864  

Kasserer

Svend B. Hansen

Slotsvangen 2A

6800 Varde

Tlf.: 2141 1789

E-mail: svend.b@live.dk

 

Medlemskontakt

Anna-Maja Krogh Christiansen

E-mail: majakrogh75@gmail.com

Sekretær/BAT60+

Christiane Graversen

E-mail: kornelia-29@hotmail.com

Bordtennis Varde er startet i foråret 2017.

Foreningen er startet af en flok forældre og

ildsjæle, der tænkte, at det var for galt, at

man ikke kunne spille bordtennis i Varde.

 

Vedtægter for foreningen ’Bordtennis Varde’

§ 1: Navn og hjemsted

Stk 1:Foreningens navn er ”Bordtennis Varde” og har hjemsted i Varde Kommune.

§ 2: Formål

Stk 1:Foreningen har til formål at fremme bordtennissporten og interesse i at dyrke idræt i form af bordtennis. Foreningens formål er desuden at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
Foreningen ønsker at opretholde et levende og lærende træningsmiljø. Ligeledes vægtes fair play, god opførsel og godt kammeratskab højt. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§ 3: Medlemskab

Stk 1:Bestyrelsen kan optage enhver, der er fyldt 7 år som aktivt medlem. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejdet.

Stk 2:Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nægte optagelse af et medlem (eksempelvis hvis pågældende ikke skønnes at kunne leve op til foreningens formål eller er i restance til en anden forening).

Stk 3:Indmeldelse: Der er 14 dages prøvetid, hvorefter indmeldelse skal ske skriftligt. Medlemskabet er først aktivt, når der også er betalt kontingent for igangværende sæson.

Stk 4:Udmeldelse: Når en ny sæson starter, er der 30 dages frist til at betale kontingent, ellers er medlemmet automatisk udmeldt af klubben.

§ 4: Kontingent

Stk 1:Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk 2:Opkrævningsform af kontingent fastsættes af bestyrelsen.

Stk 3:Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller eksklusion.

§ 5: Udelukkelse og eksklusion

Stk 1:Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

Stk 2:I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættestil bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Stk 3:Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal. 

Stk 4:Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

§ 6: Ordinær generalforsamling

Stk 1:Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Alle personer er velkomne til generalforsamlingen, uanset om man er medlem eller ej.

Stk 2:Alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. For medlemmer under 16 år kan en værge træde i stedet herfor. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk 3:Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med skriftlig meddelelse direkte til alle medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden samt oplysning om, at medlemmers forslag til dagsordenen skal være fremme hos bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen.   Endelig dagsorden udsendes senest en uge før generalforsamlingen og skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk 4:En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk 5:Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Stk 6:Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet jf. § 17 og § 18.

Stk 7:Valgbare til bestyrelsen er medlemmer (eller værger for medlemmer), der er fyldt 16 år og har stemmeret jf. § 9. For at kunne blive valgt til formand og kasserer skal man dog være fyldt 18 år. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

Stk 8:Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker dette.

Stk 9:Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 7: Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.        Valg af dirigent og referent.

2.        Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.

3.        Forelæggelse af regnskab for det seneste kalenderår.

4.        Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende kalenderår.

5.        Fastsættelse af kontingent.

6.        Behandling af indkomne forslag.

7.        Valg af bestyrelse.

8.        Valg af suppleant(er) til bestyrelsen.

9.        Valg af revisor og eventuel revisorsuppleant.

10.      Eventuelt.

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling

Stk 1:Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes med dagsorden, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Stk 2:Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.  

§ 9: Bestyrelsen

Stk 1:Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk 2:Bestyrelsens funktioner bestrides af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, en medlemsambassadør og evt. 1-2 menige medlemmer. Efter valg på generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv og foretager fornøden fordeling af opgaverne.

Alle valg sker på ordinær generalforsamling for ét år af gangen. Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv.

Stk 3:Bestyrelsessuppleant(er) vælges for 1 år ad gangen. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen for et permanent udgået bestyrelsesmedlem, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling. 

Stk 4:Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk 5:Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk 6:Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

§ 10: Regnskab og revision

Stk 1:Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk 2:Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab og status pr. 31. december til revisoren.

Stk 3:Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Stk 4:På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor.

Stk 5:Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Stk 6:Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Stk 7:Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 11: Tegningsret og hæftelse

Stk 1:Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer.

Stk 2:Bestyrelsen kan bemyndige kassereren til at disponere i fornødent omfang vedrørende daglig drift af foreningen. Ved økonomiske dispositioner over kr. 8.000,- kræves dog godkendelse af formanden og kassereren i foreningen.

Stk 3:Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk 4:Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk 5:Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser. 

§ 12: Vedtægtsændringer

Stk 1:Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 13: Foreningens opløsning

Stk 1:Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede.

Stk 2:På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

 Varde, 20. marts 2024 (afløser vedtægter af 4. oktober 2019).

 

Formand

Bent Christiansen

 

Næstformand

Søren Andersen

 

Kasserer

Svend B. Hansen

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær

Ivan Schultz Hjul

 

Medlemsambassadør

Anna-Maja Krogh Christiansen